Menu

DVBS, DVBT და DVBC მოწყობილობები DVB ტრანსმოდულატორები

tdq420Ctdq420

tdq420C, ttq420C, tdq420, ttq420

  ttd440 l

ttd440, ttq440

  tdx480 l

tdx480, tdx440, tdq480, tdq440

DVB-S/S2 - DVB-C ტრანსმოდულატორი-2 CAM
DVB-T/T2/C - DVB-C ტრანსმოდულატორი-2 CAM
DVB-S/S2 - DVB-C ტრანსმოდულატორი
DVB-T/T2/C - DVB-C ტრანსმოდულატორი
 
DVB-T/T2/C - DVB-S ტრანსმოდულატორი
DVB-T/T2 - DVB-C ტრანსმოდულატორი
 
8 DVB-S/S2 - 8 DVB-T ტრანსმოდულატორი
8 DVB-S/S2 - 4 DVB-T ტრანსმოდულატორი
8 DVB-S/S2 - 8 DVB-C ტრანსმოდულატორი
8 DVB-S/S2 - 4 DVB-C ტრანსმოდულატორი


 ავტონომიური სათაო სადგური

 S2C16 l1

S2C16

   S2C16P l

S2C16P

   
16 არხიანი DVB-S/S2 - DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი
 
16 არხიანი DVB-S/S2 - DVB-C-ში ტრანსმოდულატორი კვების რეზერვირებით
   
Go to top